Typecho视频播放插件

小易
2020-08-14 / 0 评论 / 870 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年01月03日,已超过589天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

配置方法

 1. 下载文件
 2. 将文件上传至/usr/plugins解压,并将文件夹名改为DPlayer
 3. 后台插件管理启用插件

使用方法

 • 默认不自动播放,弹幕不开启

  [ dplayer url="https://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg"/]

 • 开启弹幕

  [ dplayer url="https://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" danmu="true"/]

 • 开启自动播放

  [ dplayer url="https://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" autoplay="true"/]

 • 如果进入文章不显示播放器,刷新一次才显示请添加

Pjax页面切换,重新加载播放器回调函数loadDPlayer();

 • 插件作者

https://github.com/MoePlayer

插件下载

[btn href="https://github.com/MoePlayer/DPlayer-Typecho" type="success"]github[/btn] [btn href="https://liuyi.lanzous.com/iBNiHfmqi9a" type="success"]蓝奏云[/btn]


2

评论 (0)

取消